صفحه نخست > دوره های آموزشی > حقوق

حقوق

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
6,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

25 - 24

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

11 - 10

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
2,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

11

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

10

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

21 - 20

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

16 - 15

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

02 - 01

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

04 - 03

اسفند

-