ثبت نام دوره ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای EPC/Turnkey

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.