ثبت نام دوره مدیریت کاهش ضایعات و هزینه در انبارها

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.