ثبت نام دوره اصول تهیه و تدوین قرار دادها و ابعاد حقوقی آنها

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.