ثبت نام دوره اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.