ثبت نام دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد(مبتنی بر متدلوژی 360 درجه)

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.