ثبت نام دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.