ثبت نام دوره طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصلاحیه نظام طبقه بندی

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.