ثبت نام دوره مدیریت جبران خدمت کارکنان (نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد)

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.