ثبت نام دوره حسابداری و تحلیل عوامل موثر بر بهای تمام شده

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.