ثبت نام دوره مدیریت برنامه ريزي و كنترل پروژه

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.