ثبت نام دوره مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.