ثبت نام دوره تشريح الزامات و اصول مستند سازي سيستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.