ثبت نام دوره تكنيك ها و ابزارهای شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك، جنبه ها و پیامدهای زيست محيطي (Risk Assessment)

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.