ثبت نام دوره سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 2018:ISO 45001 با ثبت IRCA

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.