ثبت نام دوره آشنایی با تکنیک های ارزیابی ریسک ISO 31010:2009

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.