ثبت نام دوره سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO 27001:2013 IRCA Certified A17457

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.