ثبت نام دوره روش های ایجاد انگیزش و ارتقا روحیه کارکنان

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.