ثبت نام دوره تكنيك هاي نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.