ثبت نام دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها (BSC)

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.