ثبت نام دوره تکنیک های متقاعد سازی مشتری در بازاریابی و فروش

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.