ثبت نام دوره تشريح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه IMS

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.