ثبت نام دوره شیوه های حضور موفق در نمايشگاه ها و غرفه داری

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.