ثبت نام دوره استانداردهاي مديريت ارتباط، شكايت و رضايت مشتريان ISO 10001-10002-10003-10004

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.