ثبت نام دوره مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2016

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.