ثبت نام دوره آشنايي با قوانین ماليات‌هاي مستقيم و معافيت‌هاي آن (مطابق آخرین تغییرات)

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.