ثبت نام دوره استاندارد سازی مدیریت دانش مبتنی بر ISO 30401

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.