ثبت نام دوره مدیریت و بهبود فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی BPM

شرکت ها و سازمان در صورتی که با بخش صدور گواهینامه IMQ قرارداد دارند اطلاعات مربوط به شماره قرارداد و تاریخ را وارد کنند.