تاریخ 1395/05/17 زمان 08:05:29 بازدید 2507

موثرترین برنامه ها

مطابق ارزیابی های انجام شده و بازخورد صنایع، آموزش حوزه های سیستمهای مدیریت ، روانشناختی، خانواده و مهارتهای فردی به عنوان موثرترین برنامه های این موسسه جهت ارتقاء انگیزش و تغییر موثر رفتار در زندگی فردی و شغلی افراد شناخته می شود.