تاریخ 1395/05/17 زمان 08:06:23 بازدید 2712

تحول در آموزش

نگرش تحول گرا به آموزش و تعریف برنامه های آموزشی با رویکرد حل مسائل سازمان ها، دوره های خاصی که برای شرکت های توزیع و پخش برنامه ریزی و اجرا شدند را به عنوان موفق ترین نمونه های این رویکرد در سال جاری معرفی کرده است.