تاریخ 1397/03/20 زمان 14:54:44 بازدید 1770

برگزاری موفق همایش بزرگ آشنایی با استاندارد ISO 45001:2018

در پی انتشار نسخه نهایی استاندارد جدید ISO 45001:2018، موسسه مرزبان کیفیت دانش (QM ACADEMY) با هدف آشنایی سازمان ها و صنایع با شرایط و ملزومات اجرای این استاندارد، در تاریخ 26/02/97 موفق به برگزاری همایشی با حضور بیش از 200 نفر از متخصصین، مدیران و نمایندگان مدیریت در محل سالن حکمت سازمان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد.

به استناد بازخورد گرفته شده و نتایج ارزشیابی، مواردی مانند برگزاری به هنگام، استقبال گسترده، رعایت دقیق زمانبندی، اجرای تعاملی و پنل پرسش و پاسخ تخصصی از ویزگی های بارز این برنامه آموزشی بود که شاخص رضایتمندی شرکت کنندگان را در وضعیت مطلوبی قرار داد.

تصاویر مربوط به سمینار