یکی دیگر از فعالیتهای شاخص این موسسه ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف سیستمهای مدیریتی و فرآیند بهبود عملکرد در سازمانهای مختلف است . در این راستا طی 10 سال گذشته اجرای حدود 220 پروژه مشاوره با سازمانهای معظم خصوصی و دولتی با بهره گیری از تیم مدیران و کارشناسان حرفه ای و عملیاتی پروژه ها را در رزومه کاری خود داشته و می کوشد با پشتیبانی مناسب ستادی از قبیل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و ارائه گزارشات منسجم و جامع از پیشرفت آنها به سمت نتیجه گرایی در انجام خدمات مشاوره حرکت نماید.

        حوزه استراتژي

 • برنامه ر یزی استراتژیک
 • نظام کارت امتیازی متوازن BSC
 • و.........


       حوزه سرآمدي

 • نظام خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل EFQM
 • نظام خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل های جوایز ملی کیفیت INQA
 • و......
   


       حوزه منابع انسانی

 • استقرار سيستم آموزشTMS
 • نظام مدیریت دانش KM
 • مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات
 • مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان
 • نظام های انگیزش کارکنان
 • سنجش رضایت شغلی ESM
 • و...........


       حوزه مديريت فرآيندها

 • نظام مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
 • نظام مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR
 • و..........
   


       حوزه اعتباردهی آزمایشگاه ها

 

 • استقرار استاندارد ISO 17025
 • عدم قطعیت، اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه
   


       حوزه HSE

 • استقرار سیستم HSE با استفاده از مدل ها و استانداردهای مختلف
 • ارزیابی ریسک Risk Assessment و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA
 • تدوین HSE Plan برای پروژه ها و تامین کنندگان
 • استقرار مديريت ريسك ISO31000
   


 

       حوزه مديريت پروژه و مهندسي ارزش

 • استقرار PMBOK و سایر مدل ها و معیارهای مدیریت پروژه
 • سيستم هاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006
 • و............


       حوزه فروش، بازاريابي و مشتری مداری

 • طرحریزی نظام بازاریابی و فروش
 • استقرار مديريت ارتباط با مشتري ) ISO10001 ، ISO10002، ISO 10003 و ISO10004 (
 • مدل های سنجش رضایت مشتریان CSM و مدیریت شکایات مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 

 • و...............
   


       حوزه انبارداري و مديريت كالا

 • طراحي ساختمان انبارها (فونداسيون، ديوارها، كف، تاسيسات و......)
 • طراحي داخلي انبارها (فضا سازي و تقسيمات، ارائه فرم و نحوه قفسه بندي ها، تجهيزات و ابزارآلات و...)
 • سيستم هاي انبارش و انبارداري
 • سيستم هاي جمع داري اموال(مديريت بر امور دارائي هاي ثابت)
 • و.............


       حوزه انرژي

 • راهنماي اجرا،نگهداري و بهبود سيستم مديريت انرژي ISO 50004:2014
 • اندازه گيري عملكرد انرژي با استفاده از خطوط مبناي انرژي وشاخص هاي عملكرد انرژي  ISO 50006:2014
 • اندازه گيري و تصديق عملكرد انرژي سازمان ها ISO 50015:2014
 • مميزي هاي فني انرژي ISO 50002:2014