مشاهده همه 2 نتیجه

تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمرمحتوای دوره تعاریف…
24 ساعت (3 روز)
1,025,000 تومان

سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO 27001:2013-تحت اعتبار IRCA

بدون امتیاز 0 رای
هدف برگزاری آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور…
40 ساعت (5 روز)
1,885,000 تومان